Rychlý kontakt

mapa

NABÍDKA SLUŽEB


Geometrické plány

 • Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo její přístavby (nezbytný ke kolaudaci budovy)
 • Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy (obvykle nutný k získání hypotéky)
 • Geometrický plán pro rozdělení nebo změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
 • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného)

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

 • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
 • Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci (dříve pozemkový katastr, evidence nemovitostí nebo grafický příděl)

Geodetické práce pro výstavbu

 • Tvorba mapových podkladů pro projekt jednoduché stavby a terénní úpravy
 • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby a vytyčení terénní úpravy – vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu, výškové vytyčení
 • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby – geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám
 • Výšková zaměřování

Práce pro obce a města

 • Evidence a správa nemovitého majetku
 • Pomoc při tvorbě nového územního plánu

Doplňková činnost související s nemovitostmi

 • Konzultace a poradenská činnost související s katastrem nemovitostí
 • Zajištění znaleckých posudků
 • Zajištění pasportů staveb
 • Zastupování klienta před orgány státní správy, místní samosprávy, Státním pozemkovým úřadem, Lesy ČR, apod.
 • Zajištění převodních smluv